หน้าบ้าน : หลวงพระบาง

งานชุดนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการบันทึกภาพถ่าย “หน้าบ้าน” ในพื้นที่ทางเดินในเมืองหลวงพระบาง เพราะนอกจากหน้าบ้านจะแสดงออกถึงอัตลักษณ์และ อิทธิพลเดิมในยุคอาณานิคนมแล้ว “หน้าบ้าน” ยังมีนัยยะถึงพื้นที่ใช้ชีวิตของผู้คนในบ้าน อีกด้วย