มอแกน เมื่อวัฒนธรรมถูกแปลงเป็นค้า : Morgan Cultural products

 

Under the fresh sky And the blue sea of ​​the Andaman Sea There are tourists from foreign countries and not many Thai people visiting. “South Sea Paradise”, tourists Hundreds of people per day travel to Surin Islands National Park. To appreciate the beauty of the Andaman Sea and the world’s top 10 dive sites, it is not uncommon for tourists from around the world to experience the beauty of the Andaman Sea. And visit the Morgan way that is like a gift from tourism

After the “Tsunami” disaster, the Morgan people were organized by the state to easily control and allocate resources. Moken people were moved to Bon Bay, Surin Tai Island, which is far from Tourist spots in Surin Island, just 15 minutes away. The Moken who used to live in the sea There is a boat house traveling from the south of Myanmar. The Mergui Archipelago of Tavoy chased down to the southern islands of Thailand. Seasonal travel to the islands is free in the past.

Tourists are like a reflection of driving by the state and private.

Morgan Village.

Impact from the national state concept And dividing the land Waters that used to come to Mourning for hundreds of years is limited by undeniable laws. The settlement is a new thing that the Morgan people are not accustomed to. The traditional way of life is limited by laws that do not look at cultural dimension. Morgan people cannot grow vegetables, animals, ships or even fish. Which is the traditional way of the Morgan people The Morgan village is transformed into a spiritual product without spirituality.

Like a human zoo that allows tourists to visit, take pictures without having to promote knowledge to tourists and visitors in a way of life The roots of the culture that are fading away When the knowledge has not been passed on, the cultural inheritance process is in a state of Fragile and flickering When the young generation is unable to live the same life Need to dream of becoming a park employee Tour guides, tours of the era and changing social conditions

Dr. Narumon, concluded from the video that The Mergui Archipelago stretches between Thailand and Myanmar. In Myanmar there are many islands. The Moken have lived for hundreds of years. The sea is the universe of Morgan. But in the past 10 years, the Morgan population has decreased, causing unsustainable fisheries by ships from outside. There are many tourists. Causing the culture of the Moken to deteriorate Morgan people have problems with nationality, ID cards, even ships. There are people who know the story of making a few boats. 

To continue the culture of the Morgan about the ship Must be allowed to cut wood to make boats. (Summary of academic discussion And screening the movie “No word for worry” Morgan … Life without Words of Concern, 2015)Morgan Village.

The clash between cultures from the outside world is something that the Moken could not avoid. And has no power to negotiate

Morgan Village.Community conversion into this product In one aspect Can generate income for the state And some agencies cannot be denied Nonetheless, tourism brought income to the Moken people themselves. Although language communication English and Thai will be difficult. But at present there are organizations And many agencies try to develop – Living well-being and education for the young generation of Moken people But the things that gradually decayed are wisdom And knowledge that has been inherited for a long time

Morgan Village.

Atmosphere while tourists walk to visit the Morgan Village.

The beach front area is converted into a space for selling crafts produced by some Ma-axians. Is like a frontier that has a clash in the culture and the different world view The Moken beliefs are the beginning of the religions of the world that worship spirits. And respect for nature By inheriting through stories Which is a process of succession of culture in the form of oral cavity

Although the Moken have no written language of their own But have their own language Knowledge transfer is a tool to confirm identity. The root is one of the tools to push forward to create a cultural space. Which is the area or territory that the Morgan people have the right to live freely By the resolution of the community itself The above image is a ritual of the Moken. “Nenya-en-cast,” or “ancestral spirit pillar” of the Morgan that respects.

As a sign of the ancestor (spiritual) in the same manner as the Totem pole in the early days of religion But these things are important for tourists.

The beauty of nature is one thing that tourists want to experience.

Morgan is a group of sea people who still maintain a very traditional lifestyle. Even if it starts to settle more But still traveling regularly between islands It is estimated that there are about 2,000 Moken who live in the small island of Myeik. Both in Thailand and Myanmar In Thailand, about 190 people live in the Surin Islands, Phang Nga Province and about 200 people live in Ko Lao in Ranong.

Morgan has strong ties with the sea. Although Morgan uses resources from the forest and is very familiar with the Mergui Archipelago But Morgan felt more comfortable in the sea than in the forest. Most of the time in Morgan In the sea or on the shore. When Morgan set up the village to build a cottage on the shore. Especially at the beach where the water reaches (Morgan, Andaman Pilot Project, Andaman Pilot Project)

However, cultural transformation is a product. Would directly and indirectly affect the traditional way of the Morgan people And the adaptation of the Morgan people to the law In addition, the role that has been defined, which ultimately the

Morgan should have the right to choose in their own life or not, the promotion of special cultural zones is an urgent agenda that should be pushed. Although passed the resolution of the Cabinet in 2010, but not yet materialized

ปัจจุบันมีการสนับสนุนเกี่ยวกับการสืบทอดทางวัฒนธรรม และให้การศึกษาจากหน่วยงานไม่แสวงผลกำไร และองค์กรของรัฐบางส่วน เช่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), มูลนิธิชุมชนไท, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น

ขอบคุณ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการ Creative Hero : Story of the sea , WHY NOT Social Enterprise ที่สนับสนุนให้เกิดงานชิ้นนี้

อ่านเพิ่มเติม