นิทราสวรรค์ : FLOWERS BY HER HAIR

เคยฝันไว้ว่าอยากถ่ายหน้าปก CD สักครั้งผ่านไปเนิ่นนานจบแทบจำไม่ได้แล้วว่าเราเคยคิดไว้แบบนั้น จากการชักชวนของคุณปู Flower design แห่ง Les Fleurs Fac ได้ชักชวนผมมาร่วมโปรเจคนี้โดยอยากถ่ายทอดความเป็ยไทยที่มีความร่วมสมัยผ่านการทัดดอกไม้แบบหญิงไทย เป็นเหมือนภาพสะท้อนทิศทางและรูปแบบของเพลงทั้งอัลบั้ม

Ever dreamed of wanting to take a CD cover once and for a long time, almost never remembering that we had thought that way. From your persuasion, paving. The flower design of Les Fleurs Fac has persuaded me to join this project. By wanting to convey the contemporary Thai style through the flow of Thai women Is like a reflection of the direction and style of the entire album

การทำงานของผมเริ่มจากขอเพลงตัวอย่างจากทาง Producer คุณ Gig Impression ได้ส่งเพลงตัวอย่างจากอัลบั้มมาให้ฟัง การทำงานผมเริ่มจากการสร้างภาพจากเสียงดนตรี ความร่วมสมัย ความสบาย เคลิบเคลิ้มจากการฟังทำให้เป็นทิศทางที่จะหาตัวอย่างโครงสร้างของงานชุดนี้

My work starts from Request a sample song from the Producer. Gig Impression sent a sample song from the album to listen. Working, I started by creating images from music, collaboration, comfort, enchantment from listening, making it a direction to find examples of the structure of this series.

Flowers by Her Hair’ is an Thai contemporary music art-piece that Impression Sound Studio by Pongpan Channet proudly presented. This is an instrumental album, new composition, and adopts some part of Thai traditional music arrangement. Melody is created to Thai scale. Violin and flute are main instruments that carried its own character in the songs. Songs in this album mainly describe a beauty of Thai traditional women in difference perspectives— the way she dance, the way she play music instruments. Finally, We hope an audience will enjoy a contemporary Thai traditional music

FLOWERS BY HER HAIR

อัลบั้มนี้กล่าวถึงความงามของผู้หญิงไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ภาพผู้หญิงขณะฟ้อนรำในเพลง ‘เส้นผมของนางฟ้า’ และ เพลง ‘รำวงปาเต๊ะ’ หรือภาพผู้หญิงเวลาเล่นดนตรีในเพลง ‘นิทราสวรรค์’

งานชุดนี้เป็นเพลงบรรเลงที่แต่งขึ้นใหม่ มีการเรียบเรียงใหม่โดยใช้หลักการแนวสังคีตแต่ไม่เต็มรูปแบบนัก เนื่องจากมีการปรับเติมหลักการด้วยการใช้คู่เสียงอย่างฝรั่งบ้าง อย่างไทยบ้างสลับกันไปในเพลง ไม่ได้ติดยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดนตรีฝรั่งเข้ามาบรรเลง

FLOWERS BY HER HAIR This album discusses the beauty of Thai women in various aspects such as women pictures while dancing in music. Nang wha sa wan ’and Dance of the Patte ‘or the image of women playing music  Nitra Sawan ‘ 

This series is a newly composed instrumental song. There are new compositions using the principles of Sangkhati but not full. Because there are some adjustments to the principle by using a pair of Western sounds Like Thailand, some alternate in music Not attached to one of the forms In addition, most of the foreign instruments are played.

ในการดำเนินทำนอง ผู้ประพันธ์เจตนาสร้างสเกล (scale) ให้เป็นอย่างไทย เครื่องดนตรีไวโอลิน (violin) และฟรูท (flute) เจตนานำมาใช้เป็นเครื่องดนตรีหลักเพื่อสื่อนัยสำคัญ เครื่องดนตรีสองชิ้นนี้จะเล่นดำเนินคู่กันไป หากแต่มีบุคคลิกของตัวเอง ส่วนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นมีเจตนาให้เป็นเสียงประสานและบรรยากาศ

In conducting the melody The author intended to scale (scale) as Thai. Violin and flute intended to be used as the main instrument for significant These two instruments will play together. But with your own personality While other instruments are intended to be harmonics and atmosphere

หากใครชื่นชอบผลงานแนวนี้อยู่แล้ว ก็จะรู้สึกและเข้าใจถึงเส้นสายและท่วงทำนองได้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งจะเข้าใจโครงสร้างของเพลงไทยอย่างคร่าวๆได้โดยไม่ยากนัก ท่วงทำนองของดนตรีในงานชิ้นนี้เป็นสำเนียงเพลงไทยภาคกลางที่แฝงไว้ซึ่งสำเนียงภาคใต้บ้าง ล้านนาบ้าง นั่นคงเป็นเพราะผู้ประพันธ์เป็นคนภาคกลางกรุงเทพโดยกำเนิด ประกอบกับมีความผูกพันกับดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเด็ก

สุดท้ายนี้ด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ เพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่นี้อาจจะไม่ปรากฎรูปร่างจิตวิญญาณในวิถีอย่างไทยที่ชัดเจน เนื่องจากบทเพลงได้ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัย โดยมีเจตตนาหมายว่าอยากจะให้ผู้ฟังรุ่นใหม่ได้เข้าใจและเข้าใกล้สุนทรียารมณ์แห่งครูบาอาจารย์ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้ามูลจากคุณ Gig Impression

If anyone likes this work already Will feel and understand the lines and melodies more clearly And can understand the structure of Thai music roughly without difficulty The melodies of the music in this piece are accented by the central Thai music that has some Southern Lanna accents. Together with ties to Thai music since childhood


Finally, with respect to teachers This newly written song may not appear in the form of a clear Thai spirit. Because the song has been adapted to the era With the intention of wanting the new generation of listeners to understand and be as close to the aesthetics of the teacher as possible.

Information from Gig Impression

Sayamol Leelasiri and Miss Kusuma

Model: Miss Kusuma
Hair Design and costume: Sayamol Leelasiri , Les Fleurs Fac
Photographer: Tanawut Ritchuay
Production Director: Impression Sound Studio , Gig Impression