ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและเครื่องปั้น : Ceramic life

เหตุผลเดียวที่ผมชอบงานเซรามิกคือ มันมีความไม่สมบูรณ์แบบในตัว ผมว่ามันเหมือนชีวิตเรามันไม่มีอะไรดี สมบูรณ์พร้อมหรรอก มีเว้าแหว่งกันบ้างตามการใช้ชีวิตของแต่ละคนนั่นหละ

The only reason I like ceramics is. It is not perfect in itself. I think it’s like our life is nothing good. Complete There are some dangling by the life of each person.

Ceramic
โดยส่วนใหญ่แก้วที่ผมสะสมมาจากการปั้นมือแทบทั้งสิ้น มีบางชิ้นเท่านั้นที่เป็นแบบอุตสาหกรรมโรงงาน ผมว่าความสมบูรณ์เกินไปไม่น่าหลงไหลอะไรเลย เหมือนพวกเราที่ใครต่อใครอยากให้เหมือนกัน ดีพร้อมไร้ที่ติ ผมว่ามันน่าตลกสิ้นดีที่เราไม่ใส่ใจในความต่างเหล่านี้เลย

Most of the glass I collect from the mold. Some of them are factory models. I do not think it’s too perfect. We like who we want to be the same. Good with impeccable I think it’s funny that we do not care about these differences.Ceramic
หนึ่งในความสุขเล็กๆระหว่างวันคือการได้จับวัสดุที่มาจากดินเหล่านี้
One of the little joys of the day is to capture the material from these clay.

Ceramic
“เซรามิก (ceramic)” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่าkeramos มีความหมายว่า ความร้อน คำจำกัดความของคำว่าเซรามิกคือ วัสดุที่เกิดจากการรวมกันของสารอนินทรีย์ ( inorganic ) ที่อุณหภูมิสูง และสำหรับคำจำกัดความตาม ASTM คือ วัสดุที่เริ่มต้นจาก สารอนินทรีย์ มาประกอบกันเกิดปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิสูง เกิดการ Sintering และทำให้โครงสร้างผลึกเปลี่ยนไปจากเดิม (Sintering หมายถึง การที่อนุภาคของวัสดุเกิดการรวมชิดติดกันจนเกิดเป็นอนุภาคขนาดเปลี่ยนไปหรือเกิดเฟสใหม่ขึ้น)

“Ceramic” is derived from Greek keramos. Meaning that heat is the definition of the word ceramic. Materials formed by the inorganic combination at high temperature. And for the definition of ASTM is the material that starts with the inorganic compound. At high temperatures, Sintering causes the crystal structure to change. (Sintering refers to the fact that the particles of a material combine together to form a particle or change a new phase.)

Ceramic