Content marketing rate

เริ่มต้นธุรกิจกับการวางแผนการตลาดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ธุรกิจของไปได้ดีและมั่นคง ด้วยการทำ content marketing กับมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเฉพาะทาง ที่จะช่วยวางแผนธุรกิจ กำหนดทิศทางของแบรนด์ เพื่อให้นำเสนอคอนเทนท์อย่างมีคุณภาพ

Start a business with wisely marketing planning to keep your business going well and stable by doing content marketing with professionals, specialized communication experts who help plan your business, determine the brand direction to deliver quality content.

กระบวนการทำงานเริ่มตั้งแต่ วิเคราะห์แบรนด์ (Brand identity, Brand position, Brand personality, Brand archetypes) กำหนดทิศทางทางการตลาด (Brand direction), เพื่อกำหนดทิศทางการทำคอนเทนท์ รวมถึงการถ่ายภาพ ที่สะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์คุณอย่างมีประสิทธิภาพ จากช่างภาพที่มีรางวัลระดับโลกรองรับเพื่อให้คุณมั่นใจว่าภาพที่ได้จะสื่อสารอย่างชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมาย และนี่คือตัวอย่างงานผู้ใช้บริการกับเรา

The working process starts with analyzing brands (brand identity, brand position, brand personality, brand archetypes), determining the marketing direction (brand direction) to determine the content direction. It includes capturing images that effectively reflect your brand identity from world-renowned award-winning photographers to ensure that the resulting image communicates clearly with the target audience.

These are examples of our consumers working with us.