แม่ข่า ความเจ็บป่วยของสายน้ำ : Water management problems and impact on Mae Kha Canal

แม่ข่า
ความเจ็บป่วยของสายน้ำ


คลองแม่ข่าอยู่คู่เชียงใหม่มาตั้งแต่พระยาเม็งรายทรงเลือกไชยมงคล 7 ประการในการตั้งเมือง ในปี พ.ศ. 1839 กว่า 721 ปีที่น้ำสายนี้หล่อเลี้ยงเชียงใหม่ และผู้คนมายาวนาน สายน้ำที่เคยกินเคยใช้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การใช้แหล่งน้ำค่อยๆถูกลดบทบาทและความสำคัญลดลง แต่ถึงอย่างไรสายน้ำก็ยัง ผูกพันธ์กับผู้คนอย่างแยกไม่ออก 

Mae Kha Canal in Chiang Mai Since Phra Meng Rai. Choeng Chao Mongkol 7th in the city in 1839 over 721 years, this water is nourished Chiang Mai. And people have long. The water used to eat has changed over time. The use of water resources has been gradually reduced and reduced. But the water still. People are not separated.ปัญหาขยะริมแหล่งน้ำยังเต็มไปด้วยบ้านเรือนและผู้คนที่อาศัย แน่นอนว่าบ้านเรือนเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากสมัยก่อน สภาพน้ำในคลองแม่ข่าเริ่มเสื่อมโทรมจากผลกระทบของการขยายฝังเมือง การก่อสร้างอาคารทำให้สายน้ำเปลี่ยนทิศ จนกระทั่งการระบายน้ำเสียลงในแหล่งน้ำซึ่งปรากฏพบได้ตลอดสายน้ำ 

หนึ่งในปัญหาน้ำเสียไม่เกิดจากการเพิกเฉยต่อการรักษาแหล่งน้ำ แต่หนึ่งในนั้นกลับเป็นเรื่องการจัดการขยะที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา

คลองแม่ข่า

The water is full of houses and people. Of course, the house changed from the old days. Water condition in Mae Kha Canal began to deteriorate due to the impact of the expansion of the city. Construction of the building makes the river change direction. Until the drainage into the water source, which appears throughout the water.

One of the problems of wastewater is not to ignore the treatment of water. But one of them is waste management that does not take into account the consequences.

ปัญหาขยะเชียงใหม่ขยะมากมายตามทางระบายน้ำและริมแหล่งน้ำ ส่งผลโดยตรงต่อการอุดตันของทางระบายน้ำ และการเจริญเติบโตของพืชในน้ำ ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่แหล่งน้ำลำคลองของไทยเต็มไปด้วยผักตบชวาว่า “สาเหตุหลักที่ทำให้ผักตบชวาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคือ การปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองด้วยฝีมือของมนุษย์เอง“การที่มีผักตบชวาเต็มผืนน้ำ เรียกว่าปรากฏการณ์บูมอย่างรวดเร็วของพืชน้ำ หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ยูโรฟิเคชั่น มีสาเหตุมาจากการที่แหล่งน้ำอุดมไปด้วย ธาตุอาหารของพืชน้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งสารไนเตส ฟอสเฟสที่มากับสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ผงซักฟอก ปุ๋ย เมื่อธาตุอาหารเยอะก็เกิดการบูมของผักตบชวาได้เป็นอย่างดี จึงเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าสภาพแหล่งน้ำนั้นเกิดการเน่าเสีย” ดร.เจริญวิชญ์กล่าว (ข้อมูลจาก: หนังสือพิมพ์รังสิต  ฉบับที่ 66 ฉบับวันที่ 13-19 กันยายน  2555  หน้าที่  14)

ปัญหามลพิษทางน้ำ

Many trash along the drainage and waterways. Direct effect on drainage blockage. And the growth of plants in water. Dr. Charoen Vicharnkarn, Lecturer, Department of Environmental Engineering College of Engineering Rangsit University is addressing the current situation in the waterways of Thailand is filled with water hyacinth. “The main reason for the rapid growth of hyacinths is.

คลองแม่ข่า

The discharge of waste into the river by human hands. “The water hyacinth filled with water. Called the rapid boom phenomenon of aquatic plants. Also known as the euro phenomenon. Caused by the abundant water source. The nutrients of water plants are a lot of nitrates Phosphate, which comes with the chemicals we use in everyday life such as detergents, fertilizers, nutrients, and a great boom of water hyacinth well. It is an indication that the water source is rotten. “Said Dr. Charoen Vich. (From: Rangsit Newspaper) No. 66, September 13-19, 2012, page 14)

คลองแม่ข่า

จากปัญหาดังกล่าวนี้เองสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบ ของการละเลยต่อการดูแล และการจัดการแหล่งน้ำ ถึงแม้ว่าภาครัฐเองจะมีความพยามในการจัดการแต่ก็ไม่ได้ทั่วถึงมากนัก อีกทั้งปัญหาดังกล่าวยังส่งผลต่อผู้ที่ใช้ชีวิตริมแหล่งน้ำที่ต้องทนกับปัญหาน้ำเน่าเสีย อันขัดต่อสุขภาวะในการใช้ชีวิตอย่างยิ่ง

From the problem. Reflect the impact Of neglect to care And water management. Although the government itself is struggling to manage, it is not very thorough. The problem also affects people living on water resources that have to endure the problem of rotten water. In contrast to the health of living.

ผลกระทบจากการไม่จัดการแหล่งน้ำที่ดีพอ – The impact of poor water management is not good enough.

ประตูระบายน้ำป่าแดด

ซากขยะบริเวณหน้าประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประตูน้ำในแม่น้ำปิง – The garbage in front of the floodgate in Tambon Padaen, Muang District, Chiang Mai Province. Which is a dam in the Ping River.

แต่ถึงอย่างไรผู้คนก็ยังอยู่ร่วมกับสายน้ำ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเพิกเฉยต่อปัญหา และการไม่ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหล่านี้ ยังคงเป็นจริงและเป็นไปอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีบางกลุ่มคนที่พยามรื้อฟื้นและกลับมาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังก็ตาม ก่อนที่น้ำเสียจากครองแม่ข่าจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป เราต่างเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้

ปัญหาขยะทางน้ำ

However, people still live with the water. And it can not be denied that ignoring the problem. And do not feel that part of these problems. Is still true and is Although there are some people who try to revive and return to solve this problem seriously. Before the wastewater from Mae Ka will flow into the Ping River. And flow to the Chao Phraya River. We are one of those responsible for what happens.